News Update

News in Asia

ถนนสายเอเซียรถเริ่มแน่น ประชาชนแห่กลับเข้ากรุง

ประชาชนเริ่มเดินทางกลับกรุง ถนนสายเอเซีย รถเริ่มแน่นช่วงอยุธยา คาดช่วงบ่ายถึงค่ำรถเพียบ เมื่อวันที่ 2 ม.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพการจราจร บนถนนสายเอเซีย มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร ช่วงผ่านจ.พระนครศรีอยุธยา พบว่าประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยว และกลับภูมิลำเนา ในจังหวัดทางภาคเหนือเริ่มทอยเดินทางกลับบางส่วนแล้ว  

ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักช่วงผ่าน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา หลักกิโลเมตรที่ 25 ปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นจนเต็มทุกช่องจราจร ชะลอตัวช่วงสะพานมีรถเลี้ยวเข้าออก อ.นครหลวง  ส่วนบริเวณสะพานข้ามทางรถไฟ หลักกิโลเมตรที่  23 ช่วงผ่าน อ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อลงสะพานแล้วเป็นทางเบี่ยงเขาสู่ช่องคู่ขนานมี รถชะลอตัวเพื่อไปตลาดกลางเพื่อการเกษตร มีร้านอาหารและร้านจำหน่ายกุ้งเผา มีประชาชนแวะเพื่อซื้อของฝากจำนวนมากเมื่อผ่านสองจุดนี้ไปแล้วการจราจรคล่องตัวคาดว่าในช่วงบ่ายจนถึงเย็นปริมาณรถจะเพิ่มมากขึ้นอีก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews